Mediació

Què és?

- Promou la resolució de conflictes de manera constructiva.

- Utilitza tècniques de comunicació, negociació; potencia la creativitat i la cooperació entre totes les persones implicades en un conflicte.

- Facilita arribar a acords satisfactoris per les dues parts implicades.

- El mediador és un professional imparcial i neutral, orienta i condueix el procés.

 

Àmbits d'actuació.

- Processos de separació i divorci.

- Conflictes intergeneracionals.

- Conflictes d'herència.

- Conflictes de paternitat i filiació.

 

Principis de la mediació.

Voluntarietat:

Participar a la mediació ha de ser una decisió voluntària. Les parts són lliures d'abandonar el procés si no s'assoleixen les expectatives.

 

Confidencialitat:

Els mediadors no poden actuar com a testimonis en un judici.

Per tal de garantir la confidencialitat de la informació, les parts signen un conveni a l'inici del procés.

 

Neutralitat-Imparcialitat:

El mediador no pren posició per cap de les parts, ni n'afavoreix cap d'elles.

 

Col·laboració:

Les parts en conflicte han d'estar en interacció i mantenir un diàleg que les porti a una negociació per tal d'arribar a solucions.

 

Cooperació:

El procés de mediació és una forma pacífica de gestió i resolució de conflites.

 

Garanties del servei.

- Restableix els canals de comunicació i la capacitat de diàleg.

- Té en compte les necessitats i els interessos de cadascun dels afectats, especialment els dels menors.

- Suposa un menor cost econòmic i emocional.

- Redueix els sentiments de pèrdua.

- Ajuda a la família a reorganitzar-se.

- Evita guanyadors i perdedors.

- Rapidesa en el procediment.

- Qualitat professional.